Poetes de les Illes Balears (Spanish)

0 Reviews

Authored By : Jaspal Alka, Dhingra Anil

Publisher: Northern Book Centre

Book Price: 0.00

Offer Price: 0.00

In Stock

Low cost in India and Worldwide.

Poetes de les Illes Balears (Spanish)

(Breu antologia del segle XX)

Summary of the Book

Ramon Bassa i Martín (Mallorca, 1949): Doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Catedràtic d'escola universitària. Director del Servei Lingüístic de la UIB (des d'octubre de 2003). Professor de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. Els seus treballs se centren en la didàctica de la llengua i la literatura, la literatura infantil i juvenil, i en textos escolars, temes dels quals ha publicat més de cinquanta llibres i nombrosos articles.

jke©u ckLlk b ekrhZu  ¼ekY;¨Zdk] 1949½% bYys ckysvkj fo'ofo|ky; ls f'k{kk foKku esa
MkWDVj( Ák/;kid] fo'ofo|ky; dsaæ( vDrwcj 2003 ls Hkk"kk laxBu ds funs'kd( Ák/;kid] f'k{kk Á.kkyh ,oa fo|ky; laxBu esa Á;qDr f'k{k.k ,oa eu¨oSKkfud i)fr laLFkku] bYys ckysvkj fo'ofo|ky;A  bUkds ys[k ewyRk%  Hkk"kk  ,oa lkfgR; dh f'k{k.k i)fr] cPPk¨a ds fy;s fy[ks x, lkfgR;] ,oa fo|ky;®a esa Á;®x fd;s tkus okys ys[k®a ij dsafær gSaA bu fo"k;¨a ij bUg¨aus 50 ls vf/kd iqLrdas rFkk dbZ ys[k fy[ks gSaA

Book Content

SUMARI

Presentació                                                                                                            

Miquel Costa i Llobera         El pi de Formentor.                                                
(1854-1922)                           
Als joves.                                                                               

Joan Alcover                          La balenguera.                                                        
(1854-1926)
                            La relíquia.                                                             
                                                Desolació.                                                              

Miquel dels Sants Oliver      Les cases senyorials.                                              
(1864-1902)                           

Gabriel Alomar                     Estrofa al vent.                                                       
(1874-1941)                           
La costa brava.                                                      

Maria Antònia Salvà            L’abella.                                                                 
(1869-1958)                           
Quatre coses                                                           
                                                La vellesa és amiga del sol                                     

Miquel Ferrà                          Swimming.                                                             
(1885-1947)                           

Bartomeu Rosselló-Pòrcel    Inici de campana.                                                    
(1913-1938)                           
A Mallorca durant la guerra civil.                           

Marià Villangómez Llobet    Setembre-octubre III.                                             
(1913-2002)                           
Terra natal.                                                             

Llorenç Moyà                        Els conquistadors.                                                  
(1916-1981)                           

Blai Bonet                              La cala.                                                                   
(1926-1998)                           
Déu company.                                                        
                                                Memòria tenc però no faig memòria.                      

Josep Maria Llompart
de la Peña                              
Cançó per a una filla (I).                                         
(1926-1993)                           

Miquel Àngel Riera               T’estim, però me’n fot. No em
(1930-1996)                            resta gaire ...                                                           

                                                He pujat sense tu al pis de la badia ...                     

                                                No em sap greu d’estimar-te per la dreta.               

Bartomeu Fiol                        Poesia és una mena de mecànica.                           
(1933)
                                     Seria bell de néixer molts de pics.                          

Miquel Bauçà                        Un ofici del qual un.                                               
(1940-2005)                           
Si arrib a vell...                                                       

Jaume Pomar                        Retorn a casa.                                                         
(1943)                                    
Ets com un llibre blanc o una ciutat oberta.            

Antoni Vidal Ferrando         Post Scriptum.                                                        
(1945)                                    
Illa.                                                                         

Damià Huguet                       Lluna vella.                                                             
(1946-1996)                           
Nus de llum.                                                           

Jean Serra (1952)                  Memòria contra la mort.
Com jardins abandonats, secrets...                         

Àngel Terron (1953)             Ara que un esbart de llàgrimes.                              
                                                Dàlies solars.                                                          

Ponç Pons (1956)                   La meva pàtria és una habitació.                             
On s’acaba el sender i comença l’enyor.                                                
De nit, a Bath.                                                        

Andreu Vidal (1959-1998)   Lisèrgia.                                                                 
                                                Azbe.

 

 

 

 

vuqØef.kdk

ÁLrkouk                                                                    

fedSy d¨Lrk b Y;¨osj             QksjesUrksj dk nsonk:                             
(1854-1922)                 ;qokvksa ds uke                                   

t¨vku vkyd¨osj                     pj[k+k                                          
(1854-1926)                 vo'ks"k                                         

                             Okhjkuk                                          

fedSy nsYl lkUl v¨fyosj       gosfy;k¡ ¼ikYek½                                  
(1864-1902)

xkfcz,y vky¨ekj              gok ds uke                                                              
(1874-1941)                 dksLrk czkok                                     

ekfj;k vUr¨fu;k lYok             e/kqeD[kh                                        
(1869-1958)                 Pkkj phts+a                                       

                             cq<kik nksLr gS ljwt dk                           

fedSy QsjkZ                              fLofeax                                         
(1885-1947)                

cjr¨esm j¨lsY;¨ ikjlsy          ctrs ?kaVs                                       
(1913-1938)                 xzg ;q) esa ekY;ksjdk ds fy;s                                

efj;k foY;kUx¨est+ Y;¨cr       flracj & vDrwcj  III                                               
(1913-2002)                 tUe Hkwfe                                       

Y;¨jsUl e¨;k (1916-1981)       vkrrkbZ                                         

Cykb c¨ur                               fdukjk                                         
(1926-1998)                        
rsjk lgkjk                                        

                             ;knsa gSa ij ;kn ugha djrk                         

twlsi efj;k Y;¨eikrZ         xhr ,d fcfV;k ds fy;s ... (I)                                  
n y isU;k
                                                                                                              
(1926-1993)                           

fedSy vkUty fj,jk                 rqEgsa izse djrk gw¡ vkSj vc dqN ekus ugha j[krk ...        
(1930-1996)                 rqe fcu x;k gw¡ lkxj fdukjs ds ml ?kj esa ...             

                             egÙo ugha j[krk rqEgsa bruk I;kj djuk             

cjr¨esm fQvky              dfork ,d izokg                                                       
(1933)                      fdruk lqUnj gksxk tUe ysuk dbZ ckj               

fedSy cmlk                            dke ftlls O;fDr ...                                                
(1940-2005)                 vxj eSa cq<+kis ds dxkj rd igq¡pk ...                          

t+kme i¨ekj                            ykSV vkuk ?kj dks                                                     
(1943)                      rqe ,d [k+kyh fdrkc gks ;k ,d [kqyk 'kgj ...            

vUr¨Ukh fonky Q+jkZUn¨             iqu'p                                                                      
(1945)                      Vkiw                                            

nfe;k mxr                             <yrk pk¡n                                      
(1946-1996)                 Nydrh j¨'kuh                                  

t+kUk lSjkZ (1952)             ;knsa ekSr ds f[kykQ                              

                             lqulku ckx dh rjg jgL;iw.kZ ...                              

vkUty rsj¨Zu (1953)         tc vk¡lqvksa dh >M+h ...                                             

                             lwjt ds Mfy;s                                  

ikUl ikUl (1956)                    esjk Okru ,d [+okcxkg                           

                             tgk¡ jkLrk [k+Re gks vkSj 'kq: gksa ;knsa ...                     

                             jkr esa & ckFk                                   

vUnzsm  fonky                         fylsftZ;k                                                       
(1959-1998)                 vkTcs
  

Author / Editors / Contributors

Authored By :

Reviews

Top reviews list the most relevant product review only. Show All instead?

There is no Review on this Book !!!

Recently Viewed

Poetes de les Ille..

0.00

0.00